REGULAMIN

§ 1. Definicje Regulaminu

Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane z użytkowaniem systemu, portalu, produktów, usług marki Personal Branding Academy, której właścicielem jest firma BrandSoul Izabela Wołyniec-Sobczak.

Personal Branding Academy – to cykl szkoleń / spotkań organizowanych przez  Organizatora, mających na celu promowanie personal brandingu. 

Szkolenie, spotkanie – każde szkolenie/spotkanie organizowane przez Organizatora.

Klient / Uczestnik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Administratora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

Administrator – BrandSoul Izabela Wołyniec-Sobczak, ul. Dębowa 32, 62-070 Dąbrówka, NIP 9271312029

Organizator – BrandSoul Izabela Wołyniec-Sobczak, ul. Dębowa 32, 62-070 Dąbrówka, NIP 9271312029§

2. Przepisy ogólne

Regulamin określa warunki i zasady udostępniania i sprzedaży Szkoleń i/lub Produktów przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Udostępnianie i sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem.

Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.

Operator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.

Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu oraz przesyłane mailowo.

§ 3. Zawarcie umowy i dostawa

W celu zakupu Usługi Szkoleniowej, Użytkownik na stronie Serwisu powinien wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia podając dane Uczestnika Szkolenia oraz dokonać zapłaty ceny za Szkolenie.

2. Po wysłaniu formularza zakupu Usługi Szkoleniowej Użytkownik dokonuje zapłaty ceny za Szkolenie przelewem bankowym. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Brandsoul przesyła Użytkownikowi informacje dotyczące wykonania Usługi Szkoleniowej.

3. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom szkoleń Brandsoul są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców, są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Brandsoul.

§ 4. Zmiany Regulaminu

Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.

§ 5. Zmiany Terminów, Zwroty i Gwarancja

Administrator obowiązany jest informować Klienta o wszelkich powstałych zmianach terminów Szkoleń.

Jeśli klient zakupił szkolenia a z powodów niezależnych od organizatora ulegnie zmianie, istnieje możliwość wykorzystania danego biletu na kolejny wybrany przez klienta termin tego samego rodzaju szkolenia.

Jeśli Szkolenie nie może się odbyć z powodów zależnych od Administratora, Klientowi przysługuje zwrot 100% wartości szkolenia.

Standardowo nie przysługuje dla Kupującego zwrot wartości szkolenia. W sytuacjach losowych, leżących po stronie Kupującego, po kontakcie z Administratorem, istnieje wykorzystania w innym terminie zakupionego Szkolenia. Aby wykorzystać Szkolenie w innym terminie Kupujący jest zobowiązany poinformować Administratora nie później niż 7 dni roboczych przed terminem zakupionego Szkolenia.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

§ 6. Pobieranie Danych

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu znajdującego się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy,

Administrator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw operatora, wynikających z rozwiązanej umowy.

Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Przedmiotu Licencji.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Przedmiotu Licencji i dokonania rozliczeń).

§ 7. Ceny

Wszystkie, aktualne ceny Szkoleń, spotkań podane są w Ofercie w ramach Serwisu.

Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami netto + VAT 23%.

Podane ceny Szkoleń zawierają tylko to co jest aktualnie opisane w cenie danego typu biletu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. BrandSoul Izabela Wołyniec-Sobczak (zwana dalej „BrandSoul”) jest właścicielem Serwisu internetowego www.personalbrandingacademy.pl. BrandSoul przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Administratorem danych jest BrandSoul Izabela Wołyniec-Sobczak z siedzibą przy ul. Dębowej 32, 62-070 Dąbrówka. Do niniejszej Polityki zastosowanie mają w szczególności definicje zawarte w Regulaminie.

§ 2. DANE OSOBOWE

1. Korzystając z Serwisu i newsletterów należących do BrandSoul Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób – w większości przypadków będą to imię i adres e-mail.
2. Zamawianie Usług Szkoleniowych oferowanych przez BrandSoul za pośrednictwem Serwisu wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych.
3. Zapisanie się do newsletterów należących do BrandSoul wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia oraz adresu e-mail. Uzyskane dane BrandSoul dodaje do listy mailingowej newslettera, a adres e-mail jest niezbędny do wysłania Użytkownikowi newslettera. Podanie imienia pozwala BrandSoul na zwracanie się do Użytkowników imieniem.
4. BrandSoul wymaga tylko danych niezbędnych do poprawnego działania Serwisu i świadczenia Usług Szkoleniowych. Niepodanie wymaganych danych może skutkować zablokowaniem czynności, której dotyczyły.
5. Dane osobowe wykorzystywane są do celów właściwej realizacji konkretnej usługi. Dane te mogą również zostać użyte do celów analiz statystycznych, mających na celu zwiększanie jakości obsługi i poziomu świadczonych usług, jak również do celów komunikacji z Użytkownikiem.
6. Dane podawane przez Użytkownika do subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w Polityce Prywatności.
7. Jawne dane osobowe Użytkownika zamieszczone w Serwisie, związane z wysyłaniem komentarzy do artykułów, komunikacją na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. BrandSoul nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają. Dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
8. BrandSoul nie udostępnia podmiotom trzecim danych personalnych i adresowych Użytkowników Serwisu i newsletterów należących do BrandSoul, z wyłączeniami przewidzianymi ustawowo.

§ 3. COOKIES (CIASTECZKA)

1. Niektóre obszary serwisów należących do BrandSoul mogą wykorzystywać pliki cookies. Cookie jest małym plikiem tekstowym pobieranym przez przeglądarkę internetową podczas wizyty w Serwisie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz do obsługi spersonalizowanych ustawień Serwisu.
2. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
3. Jeśli Użytkownik nie chce używać cookies może ich obsługę wyłączyć w swojej przeglądarce. Po wyłączeniu niektóre usługi w serwisie mogą nie funkcjonować. Użytkownik może również usunąć istniejące już pliki cookie.
4. Cookies są instalowane na różny okres. Część z nich traci ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, inne aktywne są przez kilka dni, miesięcy, a nawet lat, głównie po to, by informacje
o wyborach Użytkownika nie zostały utracone. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego i powracającego Użytkownika Serwisu.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, rozporządzenia MSWiA sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.